Seal.it

Seal.it فیشور سیلنت
Seal.it فیشور سیلنت
Seal.it

فیشور سیلنت

فیشور سیلنت Seal.it را میتوان برای انواع پروسه های inlay و onlay استفاده کرد. گرانروی بالای این فیشور سیلنت باعث جایگیری مناسب در شیارهای سطحی و عمقی شود. رادیواپسیتی عالی، کیور سریع، کاربری ساده سرنگی از جمله ویژگی های فیشور سیلنت Seal.it اسپیدنت است